• پذیرش

جهت انجام پذیرش با مراجعه حضوری به آزمایش می توانید پذیرش شده و نمونه گیری را انجام دهید.

  • جوابدهی