مطالب مرتبط با آزمایشات

Search
Generic filters
Exact matches only

  • تمامی
  • بیوشیمی
  • هورمون شناسی
Hba1c

آزمایش قند سه ماهه – HbA1c

آزمایش HbA1c چیست؟ آزمایش HbA1c میزان قند خون (گلوکز) متصل به هموگلوبین را اندازه گیری می کند. هموگلوبین بخشی از گلبول های قرمز است که …

بیش تر بخوانید ⬅
Free T4

آزمایش تیروکسین آزاد – Free T4

آزمایش تیروکسین آزاد Free T4 مقدمه‌ای بر آزمایش Free T4: آزمایش Free T4 را با نام تیروکسین آزاد می شناسیم و در آزمایشگاه سینا در …

بیش تر بخوانید ⬅
Ferritin

آزمایش ذخیره آهن-Ferritin

آزمایش فریتین – ذخیره آهن Ferritin مقدمه‌ای بر آزمایش Ferritin: تست Ferritin را با نام فارسی فریتین می شناسیم که در آزمایشگاه سینا در بخش …

بیش تر بخوانید ⬅
Total Thyroxine

آزمایش تیروکسین – T4

آزمایش T4 Total Thyroxine مقدمه‌ای بر آزمایش T4: آزمایش T4 را با نام تیروکسین می شناسیم که در آزمایشگاه سینا در بخش هورمون شناسی انجام …

بیش تر بخوانید ⬅
T3-Thumb

آزمایش T3

آزمایش T3 Triiodothyronine مقدمه‌ای بر آزمایش T3: آزمایش T3 را با نام “تری یدوترونین” می شناسیم که در آزمایشگاه سینا در بخش “هورمون شناسی” انجام …

بیش تر بخوانید ⬅
TSH-Thumb

آزمایش هورمون محرکه تیروئید TSH

آزمایش هورمون محرکه تیروئید TSH: Thyroid Stimulating Hormone آزمایش TSH (تست تیروئید) چیست؟ TSH همان هورمون محرکه تیروئید است و آزمایش آن از طریق نمونه …

بیش تر بخوانید ⬅